Σύμφωνα με τον νόμο και τα κατασταστικά της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμου εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση στίς 16 Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Βατσουνιά Καρδίτσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή Εκθέσεων του Δικοιτηκού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση (1/1/2016 – 31/12/2016)
  2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της 31/12/2016
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλοιπο χρήση (1/1/2016 – 31/12/2016)
  4. Διανομή Μερίσματος
  5. Διάφορες ανακοινώσεις

Περισσότερες πληροφορίες βλέπε ανακοίνωση

Σχόλια